WYNAJEM RUSZTOWANIA

Realizacje

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE

To rusztowania kolumnowe, stosowane przy robotach murarskich, tynkarskich, malarskich, montażowych, spawalniczych, instalacyjnych, szklarskich. Może być użytkowane na zewnątrz obiektów i wewnątrz pomieszczeń. Charakterystyczne dla rusztowań typu „WARSZAWA” są prostota jego konstrukcji, łatwy i szybki montaż. Elementy łączone są bez śrubowo złączami czopowym (czop – kielich).

 1. RAMKA
 2. POPRZECZKA
 3. PODEST
 4. WSPORNIK
 5. PORĘCZ
 6. ŁACZNIK KOTWIĄCY
 7. ZŁACZE KRZYZOWE

ZALETY RUSZTOWAŃ WARSZAWSKICH

rozwiń +

 1. prosty montaż: prosta konstrukcja, rusztowanie warszawskie montuje się łatwo i szybko,
 2. wytrzymałość: rusztowanie warszawskie (stalowe) jest bardziej wytrzymalsze od rusztowań aluminiowych jezdnych,
 3. wymiary transportowe: niewielkie wymiary transportowe; rusztowanie warszawskie zajmuje niewielką powierzchnię magazynową,
 4. uniwersalność zastosowań: rusztowanie warszawskie doskonale nadaje się zarówno do prac wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń,
 5. bezpieczeństwo: rusztowania warszawskie produkowane są według norm PN-M-47900, PN-EN-10219.

ILE ELEMENTÓW POTRZEBUJESZ?

rozwiń +

Zestawienie informujące ile potrzebujesz wynająć ramek rusztowania do osiągnięcia odpowiedniej wysokości.

A - wysokość robocza , ( do jakiej można sięgnąć z podestu roboczego)
B - wysokość konstrukcji rusztowania,
C - wysokość do podestu roboczego,

WYMIARY
A B C ILOŚĆ RAM
3,3 2,1 1,3 4
4 2,8 2 6
4,7 3,5 2,7 8
5,4 4,2 3,4 10
6,1 4,9 4,1 12
6,8 5,6 4,8 14
7,5 6,3 5,5 16

DOSTĘPNE ELEMENTY RUSZTOWANIA

rozwiń +

RAMA RUSZTOWANIA SZEROKIEGO 163cm 16szt
RAMA RUSZTOWANIA WĄSKIEGO 100cm 8szt
PODEST DREWNIANY 3szt
KOŁO Z HAMULCEM 4szt
PORĘCZ DUŻA 2szt
STĘŻNIE POZIOME POLA 4szt
ZŁĄCZE KRZYZOWE 2szt
ŁACZNIK KOTWIĄCY 0,6m 2szt

CENNIK

rozwiń +

RUSZTOWANIE I DOBA II DOBA TYDZIEŃ DŁUŻEJ KAUCJA
KOMPLET KÓŁ 6,50zł 5,50zł 20,00zł DO NEGOCJACJI 100zł
1 ELEMENT 1,20zł 1,0zł 5,0zł DO NEGOCJACJI 30zł
TRANSPORT INDYWIDUALNA WYCENA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu sprzętu lub zażądania dodatkowych   dokumentów

Dopuszczamy możliwość negocjacji warunków i cen wynajmu

ZASADY NAJMU

rozwiń +

 1. Najemca potwierdza ,że odebrał przedmiot najmu sprawny.
 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu.
 3. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani nie użyczać go osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
 4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał rachunki w odstępach- wedle swego uznania-jednomiesięcznych lub dwutygodniowych.
 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
 6. W przypadku gdy Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.
 7. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. W przypadku, gdyby przedmiot najmu został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 20% wartości przedmiotu najmu. Nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wartości zastrzeżonej kary umownej.
 8. W przypadku gdy Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu po zakończeniu najmu o więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 110% stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu przy najmie trwającym jeden dzień wskazanej wyżej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmioty najmu. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
 9. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Maszyny przez najemcę, chyba ,że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty przedmiotu najmu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości Maszyny wskazanej wyżej. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 8.
 10. Kaucja wpłacona przez najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym Wynajmującemu przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie najemcy wynikające z umowy kaucję zaliczy.
 11. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysyłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.

NASZSPRZĘT